Amnesia and Memory No.1

Zhang Xiaogang 2005
74 by 55 cm
Silk Screen Print