Itself

Zhong Biao 2011
69 by 91 cm
Silk Screen Print