Time Series 2015-1

Wang Xiaorong 2015
120 by 100 cm