Beijing Time 7:00PM - 2

Zhu Yanguang 2003
50 by 120 cm
Acrylic on Silk