Welcome to Songzhuang

Soemo Fine Arts official introduction to the Songzhuang community, presenting the artists: Zhang Lun, Ma Ye, Yi Ling, Xin Bo, Ling Jianfeng,Duo Jinjun, Mi Jingming, Chen Qiuchi, Liu Zhen and Gong Shun.

Artists