Great Criticism Series

Wang Guangyi 2005
55 by 74 cm
Silk Screen Print